Rượu góp vui nhờ tính thăng nhưng đừng thăng luôn

Triết lý nhậu của Việt Nam: “Trai vô tửu như kỳ vô phong”Nên để thăng chức nhanh thì phải biết nhậu.”Mà phong yếu đếch thăng được”Triết học bệnh viện cảm thấy tỷ lệ cảm tử (cảm – tử) sau đêm nhậu rất cao, cao hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác. Rất cần các nhà…